TARIHIN SAHABBAI

TARIHIN SAHABBAI DAGA WANNAN WEBSITE MAI ALBARKA:B’Sani’s Website
TARIHIN MA’AWIYA
“SARKIN MUMINAI MU’AWIYYA BN ABI
SUFYAN [RA]” Ya Musulunta kafin Fathu Makkah ,amma ya
boye Musuluncin sa saboda tsoron
Mahaifinsa.
Mu’awiyya na daya daga cikin sakatarori
[marubuta] na Annabi[SAW]masu rubuta
masa wahayi. Kai kasan koda a ma’aikatar ku akace wane sakatare ne to lalle yanada
daraja, balle Fada irinta Annabi[SAW]wadda
kaf duniya babu irinta.Ya kuma samu
kyakkyawar addu’a a dalilin kokarin sa inda
Annabi[SAW] ya roka Masa Allah ya sanya
shi shiryayye mai shiryarwa. Mu’awiyya na daga cikin mayakan Hunaini
wanda Allah ya shede su da imani kuma ya
ba da sanarwar saukar da nutsuwa a kansu
a cikin Taubah 91. Yana kuma cikin mutanen
da Allah ya yi wa alkawarin Al Husna wadda
itace Aljanna saboda sun ciyar da dukiya saboda Allah bayan cin garin Makka. Ya
kuma samu martabar kasancewa shugaba na
farko da ya kaddamar da Jihadi a teku, kuma
Annabi [SAW] ya yabama wadanda zasu yi
yaki a teku, yayi murna da Allah yanuna
masa su zazzaune kamar sarakuna a kan gadaje.

JARUNTAKA DA SARAUTA A RAYUWAR
MU’AWIYAH [RA]” Bayan Musuluntar Mahaifinsa Abu Sufyan
iyalan gidansu sunyi hijira tare dashi zuwa
Madina wurin Annabi [SAW]. Don haka
Mu’awiyah ya samu halartar sauran yake-
yaken da suka biyo baya.
Game da sha’anin sarauta Mu’awiyah ya dade da tunaninta a ransa tun ranar da Annabi
[SAW] ya ce masa, ya kai Mu’awiyah! Idan ka
Jibinci wani Al’amari kaji tsoron Allah kuma
kayi adalci.
Mutum na farko daya gabatar da Mu’awiyah
a sha’anin Mulki shine Khalifa Abubakar Siddik a lokacin daya shugabantar dashi akan
wata runduna da zata kai gudummawa ga
dan uwan sa Yazid, daya daga cikin jagorori
4 da suke yaki a kasar Sham.
Mu’awiyah ya cigaba da yaki a karkashin
tutar dan uwansa in da bajintar sa tasa aka rinka shugabantar dashi akan kananan
rundunoni yana cin nasara. Daga baya a
zamanin sarkin Musulmi Umar Bn Khaddab
aka ba Yazidu umarni ya shugabantar da
kanin nasa don cin garin kaisariyyah, ya tafi
kuma Allah yabashi nasara a can.

AYYUKAN SA A ZAMANIN SARAUTAR SA
SARKIN MUMINAI MU’AWIYAH [RA]” Sarkin Musulmi Mu’awiyah ya kula sosai da
sha’anin tsaro a kasar musulunci, shine
shugaba na farko a musulunci da ya fara sa
matsara a dalilin yunkurin kisansa da
khawarij sukayi. Yakuma kafa ma’aikatu da
dama don cimma wannan manufa. A dalilin haka gwamnatinsa ta samu karfinda yasa
tazamo babbar barazana ga duk sauran
al’ummai na duniya a wannan lokaci.
Sannan shi ya fara kafa ma’aikatar kula da
wasikun Sarki don gudun kar a sauya su.
Haka kuma Mu’awiya ya kula da sha’anin ilimi da jin dadin Malamai. A kan haka ne ya
kafa cibiyar nazari da fassara wadda aka
bata suna Baitul Hikmah. Ya kuma mayar da
hankali ga inganta rayuwar talaka. Haka
kuma ya mayar da hidimar alhazai kyauta.
A zamanin sa ne kuma yasa akayi magudanan ruwa a Madina, abinda yakawo
karshen matsalar cushewar ruwa
musamman a lokacin damina a cikin garin
Madina a wancan lokaci.
Copied by:basheerjournalistsharfadi.xtgem.com/Sahabbai

Advertisements

GHULUWW

Common Acts of Religious
Excessiveness (Ghuluww)
Regarding “Prayer Rugs” Posted on October 29, 2013 by admin
In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Ever Mercilful…
Allaah says, addressing the Jews and
Christians with a stern admonition that
Muslims are required to also heed and
live by: ﻻ ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ ﻞﻫﺃ ﺎﻳ ﻢﻜﻨﻳﺩ ﻲﻓ ﺍﻮﻠﻐﺗ “O people of the Book! Do not go overboard in your religion!” [1] His Messenger (may Allaah raise his
rank and grant him peace) said: ﻮﻠﻐﻟﺍﻭ ﻢﻛﺎﻳﺇ ﻥﺎﻛ ﻦﻣ ﻚﻠﻫﺃ ﺎﻤﻧﺈﻓ ﻮﻠﻐﻟﺍ ﻢﻜﻠﺒﻗ “Be warned against ghuluww (religious excessiveness) , since that which destroyed the people who came before you was ghuluww!” [2] To help fulfill this Prophetic order, this
series of brotherly reminders highlights
some everyday manifestations of
religious excessiveness that Muslims
may commonly fall into, so that we can
be on guard against them and warn others of them. Obsession with Prayer Mats, Rugs,
and Carpets The narrations found in Saheeh al-
Bukhaaree and elsewhere, describing
the Prophet (may Allaah raise his rank
and grant him peace) praying on a khumrah [small mat] and a haseer [large mat] show the permissibility of praying on other than the bare
ground. A few of the scholars held the
opinion that the prayer may only be
offered on the bare ground, so these
narrations are a proof against their
position. They do not provide a proof for the one who takes this action as part of
his Religion, since the Companions did
not take this as a religious
matter. Rather, they understood it to be
permissible, and thus prayed on mats,
bedding, clothing, etc. whenever it made sense, for example: In the extreme heat
to protect oneself from the heat of the
ground. Furthermore, the scholars have stated
that it is better for a person to pray
directly on the ground if he is
able. Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah
said: The ahaadeeth and the aathaar
(narrations from the Prophet, may
Allaah raise his rank and grant him
peace, and the Companions) show that
they used to prefer placing their
foreheads directly on the bare ground if they were able, and when necessary,
like in extremely hot weather and the
likes, they would pray with something
between them and the ground, using
something they had with them: a part of
their clothing, turban, or cap… [3] However, if someone still holds that
these narrations prove the legislated
nature of praying on what people today
call “prayer rugs”, then we can look
again to Shaykh al-Islaam (may Allaah
have Mercy on him) who responded to this argument from a number of angles: 1. The Prophet (may Allaah raise his rank and grant him peace) did not pray on them consistently, rather he prayed on them only occasionally, and
for a reason, like the extreme heat or the likes. [As opposed to those who make it their Religion to pray on them
all the time.] 2. That which the Prophet (may Allaah raise his rank and grant him peace)
prayed upon was small in size, just big enough for one’s prostration or
slightly larger, unlike the full-body sized
“prayer rugs” the people have. 3. The Prophet (may Allaah raise his rank and grant him peace) did not pray
on them thinking to protect himself from
najaasah (impurities), or just to be sure
of the purity of his prayer area, as the
people who do not pray except
on “prayer rugs” do. 4. It is not something the Prophet (may Allaah raise his rank and
grant him peace) told the
Companions to do, and thus they used to pray directly on the ground. So if it
was recommended or “Sunnah” to do
it, then they would have done it. 5. The Prophet’s masjid (may Allaah raise his rank and grant him peace) had
a dirt floor, and while he had access to
the mats, bedding, and other things
mentioned in the narrations, he did not take any of these things into the
masjid to pray on them. [4] Furthermore, it could be added: 6. The Prophet (may Allaah raise his rank and grant him peace) did not used to place one mat upon another, as the “prayer rug” fanatics do, placing
their rug on top of carpet or another rug
or layer of carpet. 7. He did not have pictures of the Ka’bah, other masjids, colored
designs, Allaah’s Names, etc. on the mat he used occastionally, unlike that of
the “prayer rug” fanatics. Instead,
he would keep such visual distractions
away from his prayer area, as he
returned a garment that had markings
on it for one that did not in order not to be distracted in his prayer, and it is
reported that Ibn ‘Umar used to
remove visual distractions (like swords
and mus-hafs) from the qiblah direction
in the masjids. 8. He did not have the pride that would keep one from placing his
face on the bare ground, as he used to prostrate directly on it, even when it
was moist and remained on his
forehead. Those obsessed with prayer
rugs could never imagine doing such a thing. Muslims today may often unnecessarily
delay their prayers to search for a so-
called “prayer rug”, while the
Prophet (may Allaah raise his rank and
grant him peace) declared the entire
earth as a place of purification and prayer. [5] They may also pay large amounts of
money for special imported “prayer
rugs” thinking them to have some
benefit or special significance related to
piety. ACTION PLAN to Shun Excessiveness Here are a few steps to help those who
have become attached to “prayer
rugs” wean themselves: -1- Keep your house clean, and make some prayers in your house without
any additional rugs or mats. -2- The next time you go out to the park when it is prayer time (and there is no
masjid nearby), simply pray at a clean
place at the park, like at a clean, grassy
area, the kind of place you would sit
down to have a picnic. Put your forehead
directly on the ground, no problem. -3- Think of other uses for the “prayer rugs” – like: coffee table covers, office
chair cushions, eating mats, or
even welcome mats. They are not
“holy rugs” that must be revered. If
you are worried about disrespecting
images of the Ka’bah or other masjids, then cut them up into pieces so the
images are not clear, and use them for
rags. And Allaah knows best. Written by: Moosaa Richardson ST Archives – Originally
published: 06-26-2005 FOOTNOTES: [1] Soorah an-Nisaa’ (4:171) [2] Collected by Ahmad (1/215), an-
Nasaa’ee, Ibn Maajah, and others. Al-
Haakim (1/466) graded it saheeh
(authentic) according to the conditions of
al-Bukhaaree and Muslim. See: Silsilat
al-Ahaadeeth as-Saheehah (#1283). [3] Majmoo’ al-Fataawee (22/172)] [4] Summarized from Majmoo’ al-
Fataawee (22/175-179) [5] Al-Bukhaaree and Muslim collected
the following hadeeth: ﻢﻟ ﺎﺴﻤﺧ ﺖﻴﻄﻋﺃ :ﻲﻠﺒﻗ ﺪﺣﺃ ﻦﻬﻄﻌﻳ ﺐﻋﺮﻟﺎﺑ ﺕﺮﺼﻧ ﺖﻠﻌﺟﻭ ،ﺮﻬﺷ ﺓﺮﻴﺴﻣ ﺍﺪﺠﺴﻣ ﺽﺭﻷﺍ ﻲﻟ ﺎﻤﻳﺄﻓ ،ﺍﺭﻮﻬﻃﻭ ﻲﺘﻣﺃ ﻦﻣ ﻞﺟﺭ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻪﺘﻛﺭﺩﺃ ﻲﻟ ﺖﻠﺣﺃﻭ ،ﻞﺼﻴﻠﻓ
ﻞﺤﺗ ﻢﻟﻭ ﻢﻧﺎﻐﻤﻟﺍ ﺖﻴﻄﻋﺃﻭ ،ﻲﻠﺒﻗ ﺪﺣﻷ ﻥﺎﻛﻭ ،ﺔﻋﺎﻔﺸﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺚﻌﺒﻳ ﻲﺒﻨﻟﺍ ﺖﺜﻌﺑﻭ ﺔﺻﺎﺧ ﻪﻣﻮﻗ ﺔﻣﺎﻋ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻰﻟﺇ “I have been given five things that were not give to anyone before
me: I have been given victory (over
my enemies in battle) before
reaching them by a month. The (entire) earth has been made for me as a place of prayer and purification, so when the time for prayer comes upon anyone in my Ummah let him pray wherever he is. The spoils of war have been
made halaal (permissible
provisions) for me, and they
had never been made halaal for
anyone before me. I have been given (the right of)
intercession. A prophet used to be sent to his
people specifically, while I
have been sent to all of
humanity.” This is the wording of al-Bukhaaree.
Copied From Albani’s website, May Allah grant him with jannah.

KOKASAN HANYOYI GUDA 30 DA IDAN KANA YINSU ALLAH ZAI SHIGAR DA KAI A ALJANNAR SHI.

HANYOYIN SHIGA
ALJANNAH 30
.
Wadannan Hadisai duk
sun tabbata daga
ANNABI S.A.W duk wanda ka dauka zai kai ka/ki Aljannah:-
.
1. ANNABI S.A.W yace:
“duk wanda yayi
sallolin asuba da la’asar akan lokaci, zai
shiga ALJANNAH”
.
2. Duk wanda ya rike
karanta AYATUL
KURSIYYU bayan ko wacce sallah, babu
abinda zai hanashi shiga ALJANNAH face
mutuwa”
.
3. Duk wanda yake karanta suratul MULK
kafin ya kwanta
bacci, zata cece shi zuwa ALJANNAH”
.
4. Duk wanda yayi ALWALA sannan ya
kyautata alwalar,
sannan bayan ya gama
yace:- ASH HADU ALLA’ILAHA
ILLALLAHU WAHDAHU LA SHARIKALAH, WA
ASH HADU
ANNA MUHAMMADAN
ABDUHU WARASULUH’
za’a bude masa kofofin ALJANNAH guda
takwas, ya zabi ta
wacce zai
shiga”
.
5. Duk wanda yayi sallolin NAFILA goma sha biyu a dare da
yini, Allah zai gina
masa gida a ALJANNAH”
.
6. Akwai wata kofa a ALJANNAH mai suna
ARRAIYAN, babu mai shiga ta
wannan kofa sai masu
yawan AZUMI”
. 7. ANNABI S.A.W yace
yaga wani mutum yana
yawo a cikin gidan ALJANNAH
saboda wata BISHIYA
daya sareta akan hanya kada ta
cutar da mutane”
.
8. Duk wanda ya riki GASKIYA a
maganganun sa, zata shiryar dashi zuwa
ALJANNAH”
.
9. Duk wanda ya kiyaye
HARSHEN sa da AL’AURAR sa, ANNABI S.A.W yace shi kuma
ya
lamunce
maka ALJANNAH”
.
10. ANNABI S.A.W ya gayawa sahabinsa kada ka yawaita
FUSHI zaka shiga
ALJANNAH”
.
11. Duk wanda yaje
duba MARAR LAFIYA, zai shiga ALJANNAH”
.
12. Allah Ya fadi a
Hadisin kudsi, duk
wanda BALA’I yazo masa, karon farko yayi
HAKURI, babu abinda ya dace dashi
face ALJANNAH”
.
13. Duk MACEN da ta sallaci SALLOLINTA
biyar, ta AZUMCI
watanta, ta kiyaye FARJINTA, tayi biyayya
wa MIJINTA,
zata shiga ALJANNAR ubangijinta”
.
14. ANNABI S.A.W yace,
duk wanda ya lamunce min ba zai yi
ROKO ba, zan lamunce masa
ALJANNAH”
.
15. Wanda yayi
LADANCIN shekara 12 zai shiga ALJANNAH”
.
16. Duk wanda a
kokarin kare
DUKIYARSA aka kashe
shi, zai shiga ALJANNAH” .
17. Duk wanda ya
toshe wata kofa, a
sahun JIHADI ko
SALLAH, ALJANNAH ta tabbata gareshi”
. 18. Babu wanda zai
MUTU bashi da GIRMAN
KAI, HA’INCI,
BASHI face ya shiga ALJANNAH”
.
19. KUNYA na cikin IMANI, Imani na
ALJANNAH”
. 20. ANNABI S.A.W yace
duk wanda ya lamunce
masa
abubuwa guda 6, shi kuma zai lamunce
maka ALJANNAH! •Duk maganan da
zakayi ka fadi GASKIYA,
•ka cika ALKAWARI
idan ka dauka,
•ka bayarda AMANA idan an amince maka,
•ka kiyaye FARJINKA
•ka rintse IDANUNKA
daga kallon haram
•ka rike HANNAYENKA
daga zalunci” .
21. Duk wanda ya kewa
Iyayensa BIYAYYA zai
shiga
ALJANNAH” .
22. Duk wanda ya kasance mai yawan
ALWALA, kuma idan
yayi sai ya mata NAFILA
zai shiga ALJANNAH” .
23. Duk wanda ya
SHAIDA da kalmar SHAHADA, ya shaida
Annabi Isa A.S bawan
Allah ne, kuma Aljannah gaskiya ce,
Wuta ma gaskiya ce,
Allah zai shigar
dashi ALJANNAH gwargwadon aikin shi”
. 24. Duk wanda ya
zamto mai daukan
nauyin MARAYA, zai
kasance tare da ANNABI
S.A.W a ALJANNAH” . 25. Duk mai saukin kai
wajen saye da
sayarwan sa, Allah
zai shiryar dashi
ALJANNAH”
. 26. Duk ALKALIN da yasan GASKIYA yayi aiki
da ita, zai
shiga ALJANNAH”
.
Wadannan kuma bacin yan Aljannah ne kuma
Shahidaine:- .
27. Duk wanda gini ya
fado masa ya MUTU”
. 28. Duk wanda CIWON
CIKI ya kashe shi”
. 29. Duk wanda
ANNOBA tayi ajalinsa”
. 30. Duk wanda ya nitse
a RUWA ya zamo
ajalinsa”
. ALLAH yabamu dama
da ikon aikatawa ko sanar da wasu
su aikata don Rabauta gobe kiyama

Tunatarwa

🌴RUWA CIKIN CHOKALI YA’ISHI MAI HANKALI YASHA YAYI WANKA🌴Wani mutum yazo Gurin sayyidina aliyyu Bn Abi dalib (R A) sai yace dashi zan tambayeka akan wasu tambayoyi guda hudu 4 kabani amsarsu. Tambayoyin sune kamar haka; -1 yace menene wajibi me yafi zama wajibi.-2 menene akusa kuma me yafi kusantowa -3 menene abin mamaki meyafi bada mamaki.-4 menene yake wahalarwa kuma me yafi bada wahala”AMSA DAGA SAYYIDI ALI( R A) Sai yacemasa abinda yake dole shine biyayya ga Allah (SWA) Abinda yafi xama dole kuma barin sabawa Allah.2 yace abinda yake kusa shine ranar alqiyama Abinda yafi kusanci kuma shine mutuwa 3 yace abin mamaki kuma shine duniya Abinda yafi bada mamaki kuma shine son duniya.4 yace amma Abinda yake mai wahala shine qabari Abinda kuma yafi bada wahala shine Tafiya lahira Babu guzuri. Allah kasa muje Asa’a. Ya allah mai juyar da xuciya katabbatar da zukatanmu Akan Addininka. Ameen . Daure katurawa koda mutum 1 ne.
MATA 10 WAINDA ALLAH YA
TSINE MUSU: –
ﺍﻟﻮﺍﺷﻤﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺷﻤﺎﺕ
1. Mata masu
tsaga
fuskokinsu. –
ﺍﻟﻨﺎﻣﺼﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺼﻤﺎﺕ
2. Mata masu
aske gashin
gira. –
ﺍﻟﻤﺘﻔﻠﺠﺎﺕ
3. Mata masu
kankare hakori
(wushirya). –
ﺍﻟﻮﺍﺻﻠﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻠﺔ
4. Mai ‘karin
gashi da wadda
ake karamata
gashin. –
ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺨﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺯﻭﺟﻬﺎ
5.Matar da
mijinta yayi
fushi da ita. –
ﺍﻟﻤﺘﺸﺒﻬﺎﺕ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎﻝ
6. Mata masu
shigar maza. –
ﺯﻭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ
7. Mata masu
yawan
ziyartar
kabur-bura
(makabarta).
– ﺍﻟﻨﺎﺋﺤﺎﺕ
8. Mata masu
kururuwa akan
mamaci. –
ﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﻟﻪ
9. Mata masu
auren kashe
wuta. –
ﻛﺎﺳﻴﺎﺕ ﻋﺎﺭﻳﺎﺕ
ﻣﺘﺒﺮﺟﺎﺕ
10. Mata masu
bayyana
tsiraicinsu.
Kada ku manta TSINUWA itace
nisanta daga
rahamar Allah!
ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ” ﻳﺎ
ﻣﻌﺸﺮ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺗﺼﺪﻗﻦﻭﺃﻛﺜﺮﻥ ﻣﻦ
ﺍﻹﺳﺘﻐﻔﺎﺭﻓﺈﻧﻲ
ﺭﺃﻳﺘﻜﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻨﺎﺭ ” ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
Manzon Allah (SAW)
ya ce: ‘Yaku
taron mata! ku
yi sadaqa,
kuma ku yawaita neman
gafara.
(Istigfari)
domin lallai
ninagan ku
mafiya yawanku
‘yanwuta
ne.”Allah yakaremu. Send it to ur family n frndx

Assalamu alaikum. Manzon Allah (S.A.W) yace:kuyi kokarin danne abubuwa uku:

(1) fushi (2) Sha’awa (3) Maganganunku.

Ku himmatu danyin abubuwa 2:
(1) Ayyukan Alkhairi (2) Abokai nagari.

Kuci moriyar abubuwa 2:
(1) Lokaci (2) Karfi.

Ku nemi abubuwa 3:
(1) Gafaran Allah (2) ilmi (3) Hikima.

YA ALLAH KABAMU IKON KIYAYEWA.

Ba’a gajiya da aikin alkhairi. Daure turawa ‘yan uwa musulmi domin samun lada.
✅Duniyar da za’a barta; mai ya kawo hadama❓✅Rayuwar da zata kare; Ina wani farin ciki❓✅Ana sauraren mutuwa; ina wata walwala❓✅Jikin da zai zama gawa; mai ya jawo ‘dagawa❓✅Karshen da makomarsa kabari; mai zai sa alfahari❓✅Wanda duk ya manta da wadannan, a ina yabar hankalinsa❓✅Inkaturashi xuwa gah wani/group domin ‘yan uwanka sugani sukaru wace asara kayi?❓Allah ya sa mu dace, ameen.

TUNATARWA AMUSLINCI

Rayuwa Haske ce. Mutuwa kuma Aya ce. Arziki
jarrabawa ne. Talauci kuwa Misali ne. Hankali
Makaranta ne. Ilimi kuwa Jagora ne. Jahilci
kuwa Duhu ne. Duniya gida ce. Qabari Daki ne.
lahira kuwa matabbata ce. Kada mu manta fa
mu baki ne yanda muka zo haka zamu koma.
Ya Allah kasa mudace.

HIKIMA ZINARIYA

Mafi hankalin mutun shine wanda ya bar

duniya tun kafin ta bar shi,

kuma ya gyara kabarinsa tun kafin ya shiga

cikinsa;

kuma yaji tsoron “Allah” tun kafin ya hadu

da “SHI”;

kuma yayi sallah a cikin jama’a tun kafin su

sallace shi;

Sannan kuma ya yi wa kansa hisabi tun kafin

ayi masa,

Domin yau ranar aiki ce, ba hisabi ba, gobe kuwa

Hisabi ne Ba Aiki ba.

Allah Ya sa mu dace.

Flow this page if you have interest to help your religion 

WHERE IS MUSLIM UMMAH!!!!!

sulaimanbsani@gmail.com

KWADAITARWA AKAN YIN SALLAR NAFILA CIKIN DARE(QIYAMUL LAIL)


KWADAITARWA AKAN YIN SALLAR NAFILA CIKIN DARE(QIYAMUL LAIL).*▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
1-Annabi s.a.w yace:

(Mafi alkhairi da falalar Sallah bayan sallar Farillah,itace Sallar lafiyar cikin Dare).
@رواه مسلم (1163).

2-Manzon Allah s.a.w yace:

(Inayi maku wasiyya akan kuyi riko da Sallar cikin dare,domin Dhabi’ar mutanan kirkice ta wadanda suka zo kafinku,Kuma tana kusantar da ku zuwq ga Ubangijinku,kuma kankarar zunubaice agareku,kuma tana goge laifuka).
@حسنه الألباني في إرواء الغليل (452)

2-Annabi s.a.w yana cewa:

(Lallai acikin aljanna akwai wani kataferan Bene,ana ganin cikinsa daga waje,kuma ana ganin wajansa daga cikinsa,)sai wani Balaraban Kauye yace:

“Na wanene ya Manzon Allah??” Sai yace:

(Na wanda yake:

-Kyautata magana 

-Yake ciyar da abinci dan Allah 

-Kuma yake azumin Nafila

-kuma ya tashi yake sallar dare lokacin da mutane suke barci).
@حسنه الألباني في صحيح الترمذي 
TAYAR DA IYALI DAN YIN SALLAR DARE TARE YANA LADA MAI GIRMA
1-Daga Hindu Bintul Haris daga Ummu Salmata R.A Matar Annabi s.a.w tace:

“Wata rana Annabi s.a.w ya tashi cikin firgici acikin dare yana cewa:

•سُبحانَ اللهِ 

SUBHANALLAH

Wani Abune Allah ya saukar na Taskoki,wani abune Allah ya saukar na Fitina Wazai Tayar min da iyalina koda zasuyi Sallar nafila acikin dare,sau da dama mai tufafi anan duniya zai tashi marar tufafi a lahira). 
#صحيح البخاري ( ٧٠٦٩ ) ].
2-Annabi s.a.w yana cewa:

(Allah ya jikan bawan da ya tashi cikin dare sannan ya tayar da matarsa dan suyi Sallah acikin dare,idan taki tashi sai ya sanya mata ruwa a fuskarta dan ta tashi,kuma Allah ya jikan matar da ta tashi cikin dare sannan ya tayar da mijinta dan suyi Sallah acikin dare,idan yaki tashi sai ta sanya masa ruwa a fuskarta dan ya tashi)
@صححه الألباني في 

[📚 صحيح الجامع ( ٣٤٩٤ ) ].
3- 2-Annabi s.a.w yana cewa:

(Idan Namiji ya tashi cikin dare,sannan ya tada matarsa sukayi Sallar raka’a biyu na nafila acikin dare,za’a rubuta su cikin bayin Allah masu ambaton Allah mai yawa).
@صححه الألباني في صحيح ابن ماجة ( ١١٠٦ ) ].
Awata ruwayar yazo da wannan Lafizin:
(( مَن استَيقظَ مِن اللَّيلِ وأيقظَ امرأتَهُ فصلَّيا ركعتَينِ جميعًا ، كُتِبا مِن الذَّاكرينَ اللَّهَ كثيرًا والذَّاكراتِ )) . 

@صححه الالباني في صحيح أبي داود ( ١٤٥١ ) ].

Allah ya jikin wanda ya yada wannan alkhairi ga Al’umma.
Ya kuma sanya mu cikin bayinsa masu yawan ibadar dare da kyakkyawar niyya da Ikhlasy.

MUYI TAKA TSAN TSAN DA IRIN TASHOSHIN DA AMERICA KE DAUKAR NAUYIN SU A AREWACIN NAGERIYA.

GASKIYA DACI GARETA

Ina ma’abota kallon wannan tasha ta 

Arewa24, ina mai maku sallama irin ta

addinin muslunci. Assalamu alaikum. A

 matsayina na Musulmi, kuma ‘dan 

Nigeria kuma ‘dan Arewa, na zurfafa wani binci ke, (Domin ni mai sha’awar

 bincike ne akan duk abinda nake ko nake

so) wanda nake ganin yana da matukar

 muhimmancin dukkanin ma’abota kallon 

wannan tasha su amfana da sakamakon

 wannan bincike nawa. Amma yana da kyau akan duk wanda ya

karanta wannan rubutu nawa kada ya

yanke mun hukunci har sai ya karanta

 rubutun tun daga farko har karshensa. Na

 biyu kuma duk abinda na rubuta wanda 

mai karatu bai gamsu da shi ba, to kamin ya yanke mun hukuci ina rokon sa da yayi 

bincike, ko ya tambayi masana da yake 

ganin suna binciken ababen dake faruwa

 a duniyar yanzu, ko ma yayi amfani da

 kafar bincike ta internet domin binciken 

wannan jawabi nawa. Da fatar Allah ya shige mana gaba adukkanin ababen da

muka sani a fili, da kuma wadanda suke 

a ‘boye. Da farko ni mai sha’awar kallon 

wannan 

tasha ne ta Arewa24, sakamakon suna

 gudanar da shirye-shiryensu da harshen Hausa, kuma ni bahaushe ne. Haka zalika 

yanayin fitar da hotonsu acikin quality 

mai kyau, ya taimaka a wajen samun

 sha’awata a gidan tv, sai kuma wasu 

shirye-shiryen su. To amma ababe da

yawa suna daure mun kai, ganin yadda ake kashewa gidan Tv

 kudi masu yawa tare da daukar 

ma’aikata masu yawa, da gudanar da

 shirye-shirye masu yawa wadanda ke 

bukatar kudi da yawa kamin a hada su.

 Kuma duk ace gidan tv yana yada shirye- shiryensa kyauta, kuma babu wasu 

kamfanoni da ke daukar nauyin gidan tv, 

ga zun zurutun kudin albashi da ake

 fitarwa a duk kowane wata. Wannan

 shine dalili na farko da ya jawo hankali

na, na gudanar da wani gajeren binciki akan:

-Su waye ke daukar nauyin wannan gidan

Tv??
– Ko anan gaba gidan Tv zai koma na kudi

ne?? 

– Ko akwai wasu manufofi da sune 

dalilin kafa wannan gidan Tv??

 Ganin wasu shirye-shirye da suka ci karo 

da al’adun Hausawa da Addininsu, kamar

 shirin H Hip Hop, ko meye manufar ire-

iren wadannan shirye shirye?? Wannan 

sune kawai dalilina na gudanar da wannan bincike da nayi, kuma na

samu bayanai da suka gamsar dani, na

wa dannan tambayoyi. 

1. Mai karatu SHI

KO KA SAN CEWA 

Arewa24 gidan tv America ne, Karkashin 

kulawar Federal bureau of Investigation Washington.
2. Mai karatu SHI KO KA SAN CEWA

 wannan gida Tv an ware masa 

zunzurutun kudi har Dala Miliyan 60 ($

60m)
3. Mai karatu SHI KO KA SAN CEWA An gina wannan gidan Tv domin rikicin da

yake faruwa na BOKO HARAM. A tunanin

su wannan gidan Tv zai taimaka wajen

 dauke hankalin samari daga zurfafa ga 

Ilimin Addinin Islama wanda suke 

tunanin kan iya taimakawa wajen kirkiro kungiyoyi tare da mara masu baya iren-

iren BOKO HARAM. Ta hanyar kirkiro 

shirye-shirye irinsu H Hip Hop wanda ake 

tunanin zai yi korarin da kushe zafin kan 

addini ga matasa, Kamar shirin zauren 

malamai; wanda akoda yaushe yana Magana ne akan JAHADI, ta hanyar tara 

wasu malamai da basu yi fice a wannan

 yanki namu ba akan karantarwar addini. 

Amma suke kokarin bayar da ma’anar

 JAHADI a muslunci da kashe-kashen sa.
4. Mai karatu SHI KO KA SAN CEWA shirin DADIN KOWA babbar manufar shirin ita

ce; daga karshe a nuna yadda malaman 

Addini ke komawa ‘yan boko haram, tare

da amfani da matasa.
5. Mai karatu SHI KO KA SAN CEWA yana 

daya daga cikin manufar kafa wannan gidan Tv, daidaita matsayin Maza da Mata 

acikin al’ummar Arewa, ta hanyar amfani 

da shirye-shirye iri daban daban 

6. Mai

karatu SHI KO KA SAN CEWA 

dukkanin shirye-shiryen wannan gidan Tv

ana tace su ne kadai anan Nigeria (Shooting and Editing) Amma sai ankai su

 America ake sakasu a satellite (Airing)
7. Mai karatu SHI KO KA SAN CEWA wasu 

manufofin kafa wannan gidan Tv, ko

 ma’aikatan wannan gidan bazasu san su

ba a yanzu (Kasan cewar muna fama da rashin aikin yi sosai a wannan kasa, shi ke

sa ba wani cikakken bin cike da mutanen 

zasu yi a yanzu, su dai bukatarsu su samu

a ikin yi) Domin turawa sun yi nisa wajen 

boye manufarsu, sai tafiya tayi nisa sosai 

zasu rika fitowa a fili. 

8. Mai karatu SHI KO KA SAN CEWA Duk 

shirye-shiryen da kake gani a yanzu an

a shirya su ne domin jawo hankalin jama’a

ga wannan gidan Tv, amma cikakkiyar 

manufar sai nan gaba sosai zata yi tasiri!!

Mai karatu ba ina kokarin goyon bayan kafa kungiyoyi irinsu boko haram bane, 

sai dai ina tsoron, a tafi “gyaran gira a

tsone idanuwa” Sakamakon lalacewar 

tarbiyar da wasu daga cikin shirye-

shiryen su zai iya haifarwa, musammam H

 Hip Hop, wanda tun a yanzu ya fara daukar hankalin matasa da ‘ya’yanmu 

matuka. Mai karatu ina tsoron ire-iren 

wadannan 

gidajen Tv da America ke kafawa domin

 bincike na, na gano wasu da aka gina a 

wasu kasashen Africa dana labarawa wanda America tayi, na kuma samu

 bayanai na tasirinsu a wadannan

 kasashe, wajen kokarin sauya masu

 al’adu. Mai Karatu manufar wannan

 rubutu nawa 

shine, muyi taka tsan-tsan da wannan gidan Tv. Mu san ire-iren shirye-shiryen da

zamu bar ‘yan’yanmu suna kallo a 

wannan gidan Tv. Daga karshe mai 

karatu, ni da nake

 wannan rubutu dalibi ne a Jami’a bana da

wata manufa ta kushe wannan gidan Tv, domin kona kushe shi bani da wani da

zan gabatar maka a madadinsa, face nayi 

ne kawai domin fadakar da ‘yan uwa 

musulmi. Idan kuma akwai akasin haka

 to Allah na gani kuma zai saka masu. 

Amma dai kai kanka mai karatu kayi naka binciken, domin na tabbatar da

cewa wannan rubutu nawa ba zai jima

akan internet ba, zasu goge shi Domin

 Karin bayani mai karatu ya ziyarci

 wadannan 

pages din;
 http://www.ibtimes.com/arewa24us-launches-

nigerian-tv

http://www.premiumtimesng.com/tag/arewa24 

http://newsrescue.com/nwo-landed-nigeria-us-

sponsor